Uvoľňovanie opatrení v ZSS Smaragd Hurbanovo v súvislosti s ochorením COVID-19

Uvoľňovanie opatrení v ZSS Smaragd Hurbanovo v súvislosti s ochorením COVID-19   

             Zariadenie pre seniorov – Smaragd Hurbanovo  v zmysle plánu uvoľňovania opatrení vydaného Hlavným hygienikom SR a MPSVaR SR pristúpilo k realizácii uvoľňovania opatrení v niekoľkých fázach :

 1. Fáza : od 08. 06. 2020
 • umožnenie návštevy vo vyhradených priestoroch areálu zariadenia, mimo izieb klientov,
 • návšteva je vybavená rúškom a rukavicami,
 • klient zariadenia počas návštevy je vybavený rúškom,
 • harmonogram návštev zostavený na základe dohody s rodinnými príslušníkmi,
 • návštevné hodiny : 9,00 – 12,00 a 13,00. 17,00
 • maximálna dĺžka návštevy je 50 min.,
 • návštevy sa zdržiavajú vo vyhradených priestoroch.
 1. Fáza : od 15. 06. 2020
 • pokračuje sa v organizovaných návštevách zostavených na základe dohody s príbuznými klientov v areáli zariadenia pri dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení,
 • návštevy na izbách klientov – u klientov pripútaných na lôžko – návšteva vybavená OOPP,
 • umožnenie klientom krátkodobé opustenie priestorov a areálu zariadenia počas dňa, s pohybom mimo uzatvorených priestorov s vysokou koncentráciou osôb,
 • umožnenie klientom absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí, ktoré vyžadujú osobnú účasť,
 • umožnenie vykonania externých služieb starostlivosti o telo – pedikérka, kaderníčka,
 1. Fáza : od 22. 06. 2020
 • pokračovanie v organizovaných návštevách podľa harmonogramu návštev pri dodržaní hygienicko-epidemiologických opatrení,
 • umožnenie prijímania všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby,
 • umožnenie opustenia zariadenia do domácnosti na víkend alebo sviatky,
 • umožnenie organizovania spoločných aktivít v malom počte účastníkov,
 • umožnenie bohoslužieb v zariadení.
 1. Fáza : Od 01. 07. 2020
 • Otvorenie zariadenia,
 • Obnovenie prevádzky s príslušnými zmenami v doteraz platných legislatívnych obmedzeniach a s prípravou na možnú II. vlnu.

Uvoľňovanie opatrení je rozdelené do štyroch fáz so začiatkom od 08. 06. 2020.

Začiatok každej nasledujúcej fázy, resp. pokračovanie aktuálnej fázy bude prehodnoco-vané a bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie.

v Hurbanove, 04. 06. 2020

                                 Mgr. Renáta Šuláková – riaditeľka ZPS Smaragd Hurbanovo

Prílohy :

 • Harmonogram návštev
 • Hygienicko – epidemiologická karta
 • Čestné prehlásenie