O NÁS

Zariadenie pre seniorov Smaragd bolo zriadené 1. apríla 1997 ako penzión Domov pre dôchodcov s kapacitou 55 miest. Prvý obyvateľ nastúpil 1. septembra 1997 a od 1. júla 2002 prešlo zariadenie do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo. Od 1. marca 2009 funguje pod názvom Zariadenie pre seniorov Smaragd s kapacitou 77 miest.

Zariadenie pre seniorov Smaragd poskytuje starostlivosť občanom, ktorí sa vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav, vek alebo sociálnu odkázanosť nedokážu o seba postarať. V tomto zariadení sa poskytuje starostlivosť občanovi, ktorý podľa odporúčania zdravotníckeho zariadenia je odkázaný na zabezpečovanie nevyhnutných životných úkonom, ak tomuto občanovi nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v jeho byte.

Zariadenie poskytuje nepretržitú opatrovateľskú službu a sociálnu pomoc v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Do zariadenia sa prijímajú občania na základe žiadosti o prijatie a aktuálneho Lekárskeho nálezu, ku ktorej je potrebné doložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti osoby na sociálnu službu.

Žiadateľ môže nastúpiť aj bez právoplatného rozhodnutia. Vtedy  sa považuje za samoplatcu podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Medzi klientom a Zariadením pre seniorov sa uzatvára zmluva o poskytovaní sociálnej služby. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, obsahuje deň začatia poskytovania sociálnej služby a cenu sociálnych služieb.

V zariadení poskytujeme:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálnu rehabilitáciu,
  • ošetrovateľskú starostlivosť,
  • ubytovanie v jedno, dvoj, alebo trojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • záujmovú činnosť.