Cenník služieb

Zariadenie pre seniorov SMARAGD sa pri určovaní výšky úhrad za starostlivosť (cenník služieb) riadi Všeobecne záväzným nariadením Mesta Hurbanovo č. 82/2009 platným od 15.03.2011 a jeho Dodatku č.1.

Cenník služieb:
 Výška stravnej jednotky na deň:
 • racionálna strava:  3,25 €/deň
 • šetriaca strava:  3,58 €/deň
 • diabetická strava:  4,02 €/deň
Výška úhrady za bývanie:  0,17 €/m2:
 • ak občan býva sám:  0, 3983 €/deň
 • ak bývajú dvaja:  0,1991 €/deň
 • ak bývajú traja:  0 0995 €/deň
Výška úhrady za odkázanosť:
 • II. stupeň odkázanosti:  1,00 €/deň
 • III. stupeň odkázanosti:  1,50 €/deň
 • IV. stupeň odkázanosti:  2,10 €/deň
 • V. stupeň odkázanosti:  2,50 €/deň
 • VI. stupeň odkázanosti:  2,90 €/deň