Starostlivosť

Zariadenie pre seniorov Smaradg poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.). Forma poskytovania sociálnych služieb je celoročná pobytová.

 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. stupeň podľa prílohy č.3 citovaného zákona
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Odborná činnosť:
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • základné sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • psychologické poradenstvo formou individuálnych a skupinových sedení,
 • liečebná rehabilitácia,
 • pracovná terapia
 • ošetrovateľská starostlivosť prostredníctvom ADOS.
Obslužná činnosť:
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne.
Ďalšie činnosti:
 • úschova cenných vecí,
 • osobné vybavenie,
 • vzdelávanie a výchova,
 • záujmová činnosť.