SLUŽBY

Zariadenie pre seniorov – Smaragd Hurbanovo boao zriadené ako Domov penzión pre dôchodcov 01. 04. 1997 s kapacitou 55 miest. Prvého obyvateľa sme privítali 01. 09. 1997.

         V roku 2002 zariadenie prešlo do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo a od 01. 03. 2009 funguje pod svojim terajším názvom, s kapacitou 77 miest.

Poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

         Zariadenie je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Hospodári najmä s prostriedkami zo štátneho rozpočtu, príjmov od svojich klientov a rozpočtu obce.  

Zariadenie sa nachádza na sídlisku Vinohrady, budova je štvorposchodová a so svojim vzhľadom sa začleňuje medzi ostatné sídliskové budovy.

Areál zariadenia je oplotený, so sadbou a parkovou úpravou.

Klienti a návštevníci zariadenia môžu stráviť spoločné chvíle v záhradnom altánku či v parku a užiť si oddych a relax na čerstvom vzduchu.