Stravovanie

V zariadení je zabezpečené nepretržité, celoročné stravovanie. Strava sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek.

Stravníci sa stravujú v jedálni zariadenia. Pre klientov so sťaženou mobilitou je stravovanie zabezpečené individuálne na izbách v závislosti od ich zdravotného stavu. Strava sa podáva šesťkrát denne a to : raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera pre diabetikov. Na základe odporúčania lekára sa zabezpečuje diétne stravovanie. V súčasnosti pripravujeme stravu pre nasledovné diéty :

  • Racionálnu
  • Diabetickú
  • Šetriacu
  • Dia – šetriacu

Prihliadame na to, aby strava bola zdravá, vyvážená, pestrá a prispôsobená veku a zdravotnému stavu našich klientov.