Podanie žiadosti

Žiadosť na  stiahnutie (*.rtf): ziadost_smaragdhurbanovo

Podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti, zabezpečujú dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu a právo výberu sociálnej služby a jej formy za podmienok ustanovených týmto zákonom. Fyzická osoba má tiež právo výberu poskytovateľa sociálnej služby.

Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených zákonom, požiada obec v mieste svojho trvalého bydliska o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

  1. Obec v rozsahu svojej pôsobnosti koná, na základe písomnej „Žiadosti  o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“,  posúdi odkázanosť fyzickej osoby na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a vydá rozhodnutie o jej odkázanosti na sociálnu službu podľa § 35 ods.1 písm. a) a b).
  2. Fyzická osoba môže „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“  priniesť priamo do nášho zariadenia, alebo zaslať na adresu nášho zariadenia. Sociálnu službu poskytujeme podľa zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov  na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
K uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby potrebujete:
  • „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ – vypísanú a podpísanú 
  • právoplatné „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov “ – vydané obcou
  • posudok o odkázanosti na sociálnu službu, vydané obcou  
  • potvrdenie o príjme – za predchádzajúci kalendárny rok /rozhodnutie o výške dôchodku, a potvrdenie o iných príjmoch – ak ste iný príjem mali
  • „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby…“ s úradne osvedčeným podpisom

V prípade, že Zariadenie pre seniorov Smaragd je plne kapacitne obsadené, žiadosť s Vašim súhlasom zaevidujeme do evidencie doručených žiadostí  o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb. Doručené žiadosti sú zoradené vzostupne podľa dátumu doručenia. Poradie uchádzačov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, je  zverejnené na našej internetovej stránke www.smaragdhurbanovo.sk v časti zoznam žiadateľov.

V prípade, že sa v zariadení pre seniorov  uvoľní miesto a budete  na prvom mieste v evidencii doručených žiadostí,  budeme Vás kontaktovať telefonicky/ písomne.

Ak nesúhlasíte so zaradením Vašej „Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ do evidencie doručených žiadostí nášho zariadenia,  túto môžete  zaslať na obec v mieste svojho trvalého bydliskaktorá Vám odporučí  iné zariadenie pre seniorov v rámci okresu,  prípadne na celom území Slovenska.